Termeni şi Condiţii Generale de utilizare a modelelor proprii pe platforma SmartGifts.ro1. Obiectul şi realizarea acordului de utilizare
(1) Termenii şi condiţiile generale ale SC Print Ideea SRL reglementează supunerea pentru aprobare şi utilizare a design-urilor, pe care proprietarul drepturilor de utilizare, numit în continuare „parte contractantă", le pune la dispoziţia reţelei-pieţei de design SmartGifts.ro
Termenul de "design", definit astfel de aceşti termeni şi condiţii generale cuprinde toate desenele sau design-urile prezentabile din punct de vedere vizual, pentru care partea contractantă a cerut drepturi de autor. Acestea pot include, de asemenea, mărci comerciale înregistrate cu brevete sau mărci înregistrate a altor autorităţi, în măsura în care partea contractantă are dreptul exclusiv ca proprietar al mărcii comerciale şi / sau licenţiatul al acesteia (pentru mai multe informaţii cu privire la deţinerea legală a se vedea 5.1). Schiţe după un text sau model original, adică cuprins de mărci înregistrate astfel cum sunt definite de legile copyrightului, nu constituie un design şi nu pot fi utilizate de către SmartGifts.ro pe baza acestor termeni şi condiţii generale.
(2) Un acord cu privire la utilizarea unui desen se încheie între SmartGifts.ro şi partea contractantă în modul următor:
Ca parte a înregistrării on-line pe site-ul SmartGifts.ro, partea contractantă se oferă să încheie un acord de utilizare pentru design-uri, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale. Acest lucru permite părţii contractante de a trimite desene pe piaţă, prin intermediul contului de utilizator. Acordul de utilizare intră în vigoare de îndată ce SC Print Ideea SRL a revizuit oferta în cauză şi a declarat acceptarea sa părţii contractante prin e-mail sau pentru diseminarea designurilor sale pe piaţă.


2. Licenţă
(1) SC Print Ideea SRL, parte contractantă acordă dreptul de a utiliza design-ul prezentat cu o ofertă de a încheia un acord de utilizare în funcţie de 1.2 în fiecare caz, cu precădere de a publica, de a reproduce şi / sau a eticheta produsele SC Print Ideea SRL cu designul părţii contractante, precum şi de a publica, reproduce, oferi şi distribui produsele etichetate astfel (denumite în continuare "produse contractuale").
SC Print Ideea SRL are de asemenea, dreptul de a utiliza design-urile şi denumirile de pe materialul de ambalare în scopuri de publicitate şi de a le promova în mod activ.
Licenţa poate fi individualizată, în cadrul opţiunilor tehnice deschise de SC Print Ideea SRL, poate fi schimbată în special, dimensiunea şi culoarea proiectului. Clauzele 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător pentru design-urile şi modelele individualizate.
(2) Acordarea de drepturi de utilizare în avantajul SC Print Ideea SRL în funcţie de 2.1 are loc "non exclusiv", la nivel regional şi pentru o perioadă nelimitată de timp până la anularea acordului de utilizare de către una dintre cele două părţi contractante în conformitate cu punctul 8.
(3) Odată cu acordarea drepturilor de utilizare, în conformitate cu 2.1, SC Print Ideea SRL obţine, de asemenea, dreptul de a emite sub-licenţe, în fiecare caz. SC Print Ideea SRL are, aşadar, în special dreptul de a utiliza designul părţii contractante pe platforma SmartGifts.ro sau de a permite părţilor sale contractante şi clienţilor de a utiliza design-urile potrivit acestor termeni şi condiţii generale.


 3. Dispoziţii de exercitare a licenţei
Realizarea unui acord de utilizare, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale nu înseamnă că partea contractantă dobândeşte o cerere pentru a avea design-ul prezentat publicat pe piaţă şi / sau într-un magazin partener al SmartGifts.ro. SC Print Ideea SRL are dreptul în orice moment de a preveni şi / sau de a interzice publicarea unui desen, la discreţia sa. Acest lucru se aplică, în special, dacă există îndoieli privind autorizarea părţii contractante de a de utiliza un anumit design şi / sau creanţele sunt urmărite de către terţe părţi, având drept consecinţă faptul că drepturile protejate sau alte drepturi ale terţelor părţi sunt sau ar putea fi încălcate de utilizarea design-ului. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care publicarea şi / sau utilizarea proiectului ar putea încălca alte reglementări legale.


4. Taxele de licenţă (Comisioane) / Proceduri de plată
(1) În calitatea sa de licenţiat al părţii contractante SC Print Ideea SRL este obligat să plătească o taxă de licenţă pentru utilizarea unui desen sau model în valoare de 5 lei. Comisionul este calculat pe baza câştigurilor realizate de SC Print Ideea SRL  la vânzarea fiecărui produs cu un design al părţii contractante. Comisionul include TVA, taxa pe valoarea adăugată, la cota în vigoare (a se vedea, de asemenea, 4.5).
(2) Vânzările sunt determinate de preţul de vânzare net care este facturat de către clienţii SC Print Ideea SRL, după deducerea costurile suportate pentru ambalare, transport şi asigurări, precum şi a altor taxe legale. În mod legitim, mărfurile returnate sau mărfurile neplătite vor fi deduse din vânzări.
(3) În orice moment, SC Print Ideea SRL are dreptul de a redefini preţul de bază pentru produsul respectiv, la discreţia sa, precum şi comisionul pentru magazinele partenere în functie de acordul contractual cu partenerul magazinului respectiv.
(4) Comisioanele sunt calculate şi plătite părţii contractante la fiecare 15 ale lunii. În cazul în care comisionele ajung să depăşească suma de 400 de lei – TVA inclus, proprietarul magazinului are dreptul să solicite plata comisionului anticipat.
Persoane fizice: La plata comisionului către proprietarul magazinului, din valoarea acumulată, 16% din sumă va fi scăzut pentru impozit.
PFA, Asociaţii, Firme: Proprietarul magazinului trebuie să elibereze factură fiscală către Smartgifts.ro pe suma acumulată în contul magazinului.
În versiunea de faţă am stabilit un sistem variabil de comisionare a produselor din magazine, în funcţie de preţul expus. Profitul minim per produs este de 5 Lei – TVA inclus (care se acordă din preţul de bază al produsului) iar cel maxim de 9 Lei – TVA inclus (dacă selectaţi preţul maxim al produsului).
Modalitatea de plată aleasă rămâne la latitudinea SmartGifts.ro.
(5) Partea contractantă este responsabilă pentru informarea SC Print Ideea SRL cu furnizarea detealiilor sale bancare valide. Parte contractantă este responsabilă pentru orice transmitere de date false.
(6) Dreptul părţii contractante de a primi plata unui comision apare, de asemenea, în cazul în care un client SC Print Ideea SRL alege mai multe desene diferite de la părţile contractante pentru un singur produs. În acest caz, fiecare parte contractantă a SC Print Ideea SRL primeşte drepturi de autor (comision).


5. Protejarea drepturilor părţilor terţe
(1) Partea contractantă garantează faptul că design-ul - prevăzut pentru utilizarea pe platforma online a SC Print Ideea SRL în conformitate cu termenii şi condiţiile generale - a fost creat de ei şi / sau că sunt proprietarii tuturor drepturilor de utilizare, cu precădere a dreptului de autor şi de design asupra mărcii comerciale. Partea contractantă asigură că are drepturile de utilizare cerute de SC Print Ideea SRL conform acestor termeni şi condiţii generale.
(2) Partea contractantă asigură că aceasta nu ştie de drepturi ale părţilor terţe care ar putea contrveni utilizării design-urilor de către SC Print Ideea SRL în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale.
(3) Partea contractantă asigură că designul respectiv prevăzut pentru a fi utilizat este în acord şi cu alte reglementări legale, în special dispoziţiile referitoare la protecţia minorilor şi nu încalcă legea penală.
(4) În cazul în care părţile terţe susţin că s-a produs o încălcare a drepturilor lor care rezultă din utilizarea unui design al părţii contractante, SC Print Ideea SRL îşi rezervă dreptul de a refuza plata comisioanelor, până la clarificarea finală a litigiului.
(5) În cazul în care design-ul, care a fost licenţiat de către părţile contractante, este folosit pe nedrept sau în mod evident deturnat atunci, în opinia SC Print Ideea SRL părţile vor decide de comun acord cu privire la măsurile ce trebuie luate în ceea ce priveşte urmărirea penală.


6. Răspundere / Limitarea răspunderii
(1) Partea contractantă este răspunzătoare faţă de SC Print Ideea SRL pentru toate pagubele suferite prin utilizarea designului, care a fost licenţiat de către partea contractantă în conformitate cu termenii şi condiţiile generale, în special, publicarea şi reproducerea, atunci când acest lucru încalcă drepturile părţilor terţe şi / sau încalcă alte reglementări legale.
(2) Această răspundere a părţii contractante include toate costurile suportate de SC Print Ideea SRL sub formă de cheltuieli juridice, precum şi costurile şi plăţile de compensare atribuite în instanţă împotriva SC Print Ideea SRL care rezultă din utilizarea design-urilor parţii contractante. Partea contractantă se obligă să elibereze SC Print Ideea SRL de toate costurile menţionate anterior şi cererile de daune.
(3) Datoria SC Print Ideea SRL faţă de părţile contractante, indiferent de motivul legale este definită după cum urmează:
SC Print Ideea SRL îşi asumă răspunderea în cazul în care partea contractantă consideră că alegaţiile se bazează pe răutate, intenţie, sunt produsul neglijenţei grave sau a încălcării unui drept contractual al SC Print Ideea SRL. Cu toate acestea, SC Print Ideea SRL nu poate fi trasă la răspundere în cazurile de neglijenţă uşoară.
Dacă partea contractantă este un antreprenor, adică, o persoană fizică sau juridică, sau un parteneriat, la încheierea unei tranzacţii în exercitarea profesiei lor comerciale sau profesionale independente, atunci sunt valabile şi următoarele:
În măsura în care SmartGifts.ro a fost acuzat de comportament neglijent,  răspunderea este limitată la daune previzibile ce apar de obicei. Răspunderea SC Print Ideea SRL rămâne în continuare aceeaşi în cazul deteriorării personale, în conformitate cu legea.


7. Protecţia datelor
SC Print Ideea SRL se obligă să utilizeze numai datele personale ale părţii contractante care au fost date de înregistrare şi de încheierea contractului în conformitate cu termenii şi condiţiile generale. SC Print Ideea SRL se angajează să respecte legile în vigoare privind confidenţialitatea şi protecţia datelor.


8. Durata / Notificare de reziliere
(1) Acordul dintre SC Print Ideea SRL şi partea contractantă se încheie pe baza acestor termeni şi condiţii generale pentru o perioadă de timp nedeterminată.
(2) Acest acord se reziliază, după ce una dintre părţi a dat un preaviz de două săptămâni, în scris, fără a fi nevoie de motivare, la sfârşitul unei luni calendaristice (vezi 10.3). În ceea ce priveşte perioada de preaviz menţionateă anterior, ambele părţi au dreptul de a şterge desenele de pe piaţă în orice moment. În măsura în care design-ul în cauză a fost preluat de către alţi parteneri SC Print Ideea SRL sub formă de sub-licente (vezi 2.3), design-ul în cauză se elimină din magazinele online, în cadrul perioadei de preaviz menţionate mai sus.
(3) Dreptul oricărei părţi de a denunţa prezentul acord pentru un motiv important, dacă este necesar, cu efect imediat, rămâne neafectată. Un exepmplu ar fi cazul în care una dintre părţi încalcă obligaţiile asumate în temeiul acestor termeni şi condiţii generale şi nu rectifică problema după ce a fost solicitat să facă acest lucru de către cealaltă parte într-un termen rezonabil. În plus, un motiv important există în cazul în care partea contractantă susţine un design a cărui utilizare, în conformitate cu reglementările din aceşti termeni şi condiţii generale încalcă drepturile terţilor, în special drepturile personale sau pe cele comerciale protejate sau alte reglementări legale pentru protecţia terţilor, de exemplu, legi pentru protecţia minorilor.
(4) În caz de anulare a colaborării SC Print Ideea SRL şterge design-urile părţii contractante de pe piaţă în termen de trei zile lucrătoare. În măsura în care designul a fost preluat de către partenerii SC Print Ideea SRL, acesta trebuie să fie şters în termen de 14 zile de la preaviz (vezi 8.2). Comenzile care implică utilizarea designurilor, care sunt primite de către SC Print Ideea SRL înainte ca perioada de preaviz să fi expirat vor fi pe deplin executate. SC Print Ideea SRL va prezenta un decont final părţii contractante pentru toate comisioanele în conformitate cu 4 până la data încetării contractului.


9. Reconvenţionarea
SC Print Ideea SRL permite reconvenţionarea pentru a compensa pretenţiile părţii contractante, cu propriile reconvenţionale, în măsura în care cererea a fost evaluată ca fiind eficientă. O diferenţă până la pretenţiile reconvenţionale ale SC Print Ideea SRL din partea contractantă este admisibilă numai după consultarea prealabilă cu SC Print Ideea SRL şi, în măsura în care cererea reconvenţională a fost evaluată ca fiind absolută, acceptată sau necontestată.
Acest lucru se aplică şi analog pentru afirmarea drepturilor de retenţie de către partea contractantă.


10. Prevederi finale
(1) Furnizare serviciilor SC Print Ideea SRL se face exclusiv în conformitate cu termenii şi condiţiile generale ale SC Print Ideea SRL. Aplicarea termenilor şi condiţiilor generale de către partea contractantă este în mod explicit opusă.
(2) Amendamente la prezentul acord necesită formă scrisă. SC Print Ideea SRL va publica orice modificare a acestor termeni şi conditii generale pe SmartGifts.ro şi va informa părţile contractante prin e-mail. În măsura în care o parte contractantă continuă să ofere modele pentru utilizarea expirată după ce a primit notificarea, modificările sunt considerate ca fiind aprobate în mod tacit.
(3) În conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale, o formă scrisă este o declaraţie prin fax, scrisori şi e-mail. În cazul în care o astfel de declaraţie, se adresează SmartGifts.ro prin e-mail, vă rugăm să trimiteţi la: office@SmartGifts.ro
(4) Ambele părţi sunt de acord că toate drepturile şi obligaţiile acestor termeni şi condiţii generale care sunt supuse legii române.
(5) În cazul în care apar litigii din sau în legătură cu aceşti termeni şi condiţii generale, acestea vor fi exclusiv de competenţa instanţelor judecătoreşti, în măsura în care partea contractantă este un comerciant.
(6) În cazul în care una sau mai multe dispoziţii ale acestor termeni şi condiţii generale nu sunt valabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase.

 

 

 

Email

Ai o problema? Adreseaza intrebarea ta echipei tehnice